IR

Personīgie Blogi
Ikdienā izjūtam un pasīvi vērojam, ka  tikumiskās un garīgās vērtības sabiedrībā joprojām paliek otrā plānā. Apolitiski konstatējam, ka humānisms atrodas pabērna statusā. Bailēs no pārmaiņām pieļaujam sociālās vides tālāku degradācija.
Personīgie Blogi
Dzīvojot šodienas realitātē, priecājamies par esošajām, kaut arī gana ierobežotajām iespējām īstenot sevi, apmierināt savas aktuālās izdzīvošanas intereses, pilnveidot savu personību.  Vienlaikus sūkstamies par ļauno pasauli un kraso sociālo nevienlīdzību, par līdzcilvēku patmīlību, par intrigu pilno politiku, par korupcijas un vardarbības plašo izplatību, nepiedodami bieži atzīstoties savā šķietamajā bezspēcībā ko mainīt un  faktiski neveicot mērķtiecīgas, rezultatīvas darbības šo negāciju sakņu iznīdēšanā.
Politika
     Nepieļaujami, ka mūsdienu sabiedrībā joprojām tik  daudz ļaužu turpina ciest sāpes, pārdzīvo nelaimes un traģēdijas, tā arī neapzinoties sociālo slimību patiesos cēloņus, nemēģinot iedziļināties un noskaidrot  problēmu izcelsmi, neatlaidīgi un spītīgi, bet daudzreiz arī veltīgi mēģina pielāgoties realitātei. Slēdz kompromisus ar savu sirdsapziņu, zaudējot lielāku vai mazāku daļu no savas cilvēcības. Redzot apkārt notiekošo, balstoties uz savu sūro dzīves pieredzi, bieži baidāmies atklāt savas ilgas pēc mīlestības, labestības, patiesās jūtas slēpjam dziļi sevī, neuzticoties viens otram, neticot godīgumam, garīgumam, nesavtībai, kļūstam liekulīgi un ļauni. Rezultātā pat pašiem sevī kļūst grūti rast, apzināt un īstenot iedzimto cilvēcību. Vai tad tiešām modernajā laikmetā ir kļuvis tik grūti būt Cilvēkam?!
Politika
Tas prasa izstrādāt visām civilizētajām valstīm pieņemamu vispārcilvēcisko (humāno) vērtību (kritēriju) sistēmu un postulēt to sava veida kodeksa formā kā civilizētu starptautisko attiecību veidošanas kanonu, cilvēktiesību atribūtu un atskaites bāzi, kā politiskās darbības izvērtēšanas skalu. Tad patiešām tiktu izveidotas nepārvaramas barjeras, kas neļautu publiskās varas struktūrās ienākt un noturēties avantūristiskām, varas apreibinātām, sociāli bīstamām personām. Tad vairs nebūs arī pamata mūsdienu ģeopolitikā tik bieži praktizētajām spekulācijām par valsts nacionālo savdabību pretstatā ārzemēm, norādēm uz savas valsts īpašo misiju, statusu, lomu, lai tautai attaisnotu autokrātisku vadības stilu, diktatorisku metožu pielietošanu, tā argumentējot vardarbīgas ambīcijas, cilvēktiesību ignoranci vai to subjektīvu interpretāciju. Šāda mērķtiecīga rīcība šodienas globālajā situācijā ir kļuvusi par civilizācijas izdzīvošanas prasību un vitālu nosacījumu!
Politika
   Nekādā gadījumā nedrīkst uzspiest savu redzējumu kā vienīgo pareizo, patieso – šajā nolūkā pat spekulējot ar ideoloģiskajām vai etniskajām atšķirībām, patriotiskiem saukļiem, pat uzņemoties briesmīgu grēku manipulēt ar Dieva vārdu. Tādēļ nedrīkst iecentrēties uz atšķirīgo, bet jāmeklē un jārod vienojošais pamats, no humānisma izrietošie konsolidācijas elementi, kuri neapšaubāmi ir mūsos, neatkarīgi no politiskās piederības, mentalitātes, kultūras, ticības, valodas, rases, pilsonības, stāvokļa sabiedrībā.
Politika
     Mazā cilvēka apziņa par savu niecību varas necienīgu cilvēku priekšā, ka paša spēkiem nav iespējams izmainīt, pilnveidot  šāda tipa vadītāju veidoto varas sistēmu, dzimst un progresē apziņas aprobežotībā. Aprobežotībā, kas joprojām tiek polittehnologu projektēta, ar propagandas līdzekļu palīdzību kultivēta un uzturēta, pateicoties bieži vērojamajam demokrātisko institūtu vājumam, varas institūciju konservatīvismam, kurš nereti pārtop anahronismā. Tāpēc jau ir nepieciešams pārskatīt savu pasaules redzējumu un attīrīties no uztveres stereotipiem, rast līdzīgi domājošos, lai kopīgiem spēkiem uzdrīkstētos piedāvāt inovatīvas idejas, lai nebaidītos mērķtiecīgi reformēt un saprātīgi stiprināt tautvaldības pamatus. Tā rodot neordinārus un efektīvākus sociāli aktuālo problēmu risināšanas veidus, vairs nepieļaujot pilsoņu – vēlētāju pārvēršanu par varai pakļautiem un izmantojamiem objektiem, kuri zaudējuši reālu iespēju kontrolēt šo varu un tātad pašiem regulēt savu dzīvi, t.i., būt Cilvēkiem, nevis marionetēm citu varaskāru, bet apšaubāma godaprāta personu rokās.
Personīgie Blogi
֍  aktivizētu indivīda tieksmi attīrīties no ļaunā, t.i., savas personības nelabvēlīgām, nevēlamām iezīmēm, antisociālām īpašībām, nostājoties uz garīgās pilnveidošanās ceļa;
Personīgie Blogi
Beati omnes esse volumus    
Ekonomika
Pro bono publico
Politika