IR

Politika

Par sociālās identitātes pases mērķfunkciju 0

Turpinājums
Ajax-loader ___a-large
ervinsc 29.jūnijs 2015 17:48


Savas sociālās būtības apzināšanas rezultātā panāktā indivīda brīvprātīga sevis ierobežošana ir atkarīga no viņa pasaules uztveres, mentalitātes, kultūras, inteliģences. Bet, galvenokārt, no konkrētajā sociālajā vidē dzīvojot iegūtās pieredzes, publiskajā telpā valdošo priekšstatu kopuma, kurš, diemžēl, modernajā sabiedrībā bieži vien stimulē savtīgumu, demonstrē antisociālas rīcības izdevīgumu. Tas nozīmē, ka ikvienam, uz laimīgu nākotni orientētam cilvēkam, jāspēj rast sevī to vitālo enerģiju, kas pacels viņu virs ikdienības līmeņa, jāprot mobilizēt tos intelektuālos un zināšanu resursus, kas sniedz sapratni un apziņu, ka šodienas problēmu sekmīgas risināšanas atslēga ir mūsos pašos. Ciktāl mēs paši – sirdsapziņas vadīti, – mērķtiecīgi rīkojamies savu demokrātisko tiesību īstenošanā, saskaņā ar vispārcilvēciskajām vērtībām un tikumiem. Tātad kādā mērā esam spējīgi un motivēti vienoties, konsolidēties kopīgai rīcībai savas valsts un visas sabiedrības labā, rast risinājumus kopējam labumam.

Katrā no mums notiek cīņa starp tuvāko vajadzību (spontāno vēlmi, īstermiņa interesi), kuras īstenošana nereti draud ar nosodījumu vai kādu tālākās nākotnes ieguvuma zaudējumu, un savu individuālās tikumības mēru kā egoisma izpausmju un patmīlības ierobežotāju. Šādā situācijā (nepastāvot adekvātiem sociālajiem nosacījumiem, morālām regulām tikumiska sabiedrības un arī paša indivīda interesēs pareiza lēmuma pieņemšanā) vairojas antisociāli uzvedības recidīvi, sabiedrība regresē.

Cilvēki visos laikos ir sevi identificējuši un joprojām turpina asociēt sevi ar pašam tuvu, simpātisku vai radniecisku sociālo grupu. Tādējādi visi, kas nav šīs grupas locekļi, viņu ieskatā bieži kļūst par nedraugiem, nelabvēļiem, pat ienaidniekiem, t.i., dominē klanu mentalitāte, kuru reprezentē ciniski, pašieceltās elites pārstāvji, turpinās attiecību pozicionēšana ar citiem sabiedrības locekļiem pēc to līdzības ar sevi, t.i., mērām citus ar savu olekti.

Attīstoties tikumībai, pārvarot savu egoismu, veidojas balanss starp materiālismu un garīgumu, starp veselo saprātu un emocijām. Apzinoties savu humāno būtību, cilvēkā nostiprinās solidaritāte, cieņa, atbildība, godīgums, empātija, altruisms, viņš iegūst paškontrolētas rīcības un izpausmes brīvību, spēju valdīt pār sevi. Tādu brīvību, kas balstīta uz plašām un dziļām zināšanām, uz izpratni par apkārtējo esamību, par tās funkcionēšanas nosacījumiem, principiem, likumsakarībām, par savu mijiedarbību ar apkārtējo vidi. Rezultātā mūsu uzvedība kļūst sekmīgāka, efektīvāka, tās rezultāti prognozējamāki. Mēs, atbilstoši savu zināšanu kvalitātei, mākam un protam izvirzīt reāli sasniedzamus mērķus, izvairoties no neveiksmēm savā dzīvē, optimizējam savu darbību un savas apzinātās izvēles ietvaros paši kontrolējam savu likteni.

Ar rūgtumu sirdī jākonstatē, ka cilvēku vairākums joprojām dzīvo varas uzspiesto apziņas algoritmu varā, jo ir audzināti polittehnologu izstrādāto stereotipu, kultivēto mītu un aizspriedumu vidē. Tāpēc ir lētticīgi, viegli manipulējami, sava paša individuālai cenzūrai pakļauti. Tādos apstākļos ļoti grūti, gandrīz neiespējami izrauties no šādiem mākslīgi radītās domāšanas standartiem, uztveres valgiem, jo jārod sevī dedzīga, nesalaužama (pārvarot savas fobijas) vēlme paskatīties uz sevi no malas – ar sabiedrības, ar savu vēlētāju acīm. Tieši šādu iespēju rada un šādam nolūkam var tikt izmantota, savu sociālo lietderību un efektivitāti varētu apliecināt SIP ierosme.

Ieaudzinātās bailes skatīties skarbai īstenībai acīs, noklusēt netīkamo, nevēlēšanās uztvert un analizēt problēmsituācijas visā to skaudrumā, daudzpusībā, izzināt problēmu īstos cēloņus un saknes, daudzējādā ziņā ir stagnējošās izglītības sistēmas rezultējošās sekas, kā arī plašsaziņas līdzekļu radīto un kultivēto priekšstatu visaptverošs izpaudums – propagandas radiācija kā cilvēku apziņas ļaundabīga apstarošana. Šādā masu mēdiju totālā ietekmē nonākušais subjekts dzīvo savā pašizolētā informācijas telpā, apšaubot un ignorējot visu viņa ieskatā netīkamo informāciju par apkārtējo pasauli (pašam to pat nepamanot, neievērojot, t.i., būtībā automātiskā režīmā pašcenzējot visu viņam pieejamo ārējo informāciju).

Indivīda uztveres šāda stāvokļa panākšanā tad, lūk, arī slēpjas pseidodemokrātijas valsts propagandas aparāta funkcionēšanas jēga un mērķis! Tas autoritārās, ar totalitāru ievirzi tendētās valstīs sekmīgi tiek realizēts: cilvēki dzīvo zemapziņā iedzītu baiļu un ienaidnieku rēgu atmosfērā, polarizējas, kļūst neiecietīgi radikāļi, pat ekstrēmisti, agresīvi noliedzot visu atšķirīgo, paužot naida pilnu attieksmi pret citādiem uzskatiem, jo humānisma un garīguma deficīta apstākļos, varas organizētās trollēšanas rezultātā zaudējuši veselīgas paškritikas spējas, vaino savās problēmās citus, meklē, atrod un saskata visos, kuri nevienojas ar viņiem kopējā redzējumā, uzskatā, ienaidnieka tēlus.

Galvenā, katru cilvēku satraucošā un tāpēc īpaši grūti risināmā problēma slēpjas bailēs atklāt sabiedrībai savas personības sociālo būtību, noņemt tik ierasto, labi pielaikoto sociālo masku, t.i., kā sava veida pašsaglabāšanās instinkta izpausme. Par pamatstimulu pārvarēt šīs bailes var kļūt prasība visām publiskajām personām, kuras pretendē uz tautas interešu pārstāvniecību, atklāt saviem vēlētājiem paša personības raksturiezīmes, savu vērtību orientāciju, rīcības motīvus, t.i., tautai atklāt savu morālo seju, kas varētu izpausties SIP formā (pēc struktūras un apjoma SIP tiktu diferencētas, atbilstoši katra publiskās personas pretendenta pārstāvniecības, t.i., publiskās varas hierarhijas līmenim).

SIP ierosmes neordinārums, bailes no sociālās maskas noņemšanas daudziem liek meklēt un rast visāda veida iebildes, pretargumentus – sākot ar bažām par personificētās informācijas datu aizsardzību, beidzot ar totalitārisma bubuļa piesaukšanu. Diemžēl, šodienas realitātē šie argumenti nav bez pamata. Kamēr netiks izstrādāta pilnvērtīga procedūra, metodika, tiesiskā bāze, nodrošināta stingri reglamentēta sabiedrības kontrole pār SIP izstrādes, pielietošanas, uzglabāšanas kārtību, totalitāras valsts vai autoritāras varas apstākļos ir milzīgs risks SIP iniciatīvu izmantot pie varas esošo savtīgos nolūkos. Zināmā mērā tas jau arī pašreiz notiek valsts iestāžu un specdienestu dosjē vai ieinteresēto komercfirmu akumulētās personificētās informācijas masīvu veidā, kas vēl jo vairāk akcentē un norāda uz aktuālu nepieciešamību iespējami ātrāk nodrošināt efektīvu sabiedrības kontroli, neatstāt šo sociāli tik svarīgo lauku pašplūsmā.

Ja šeit raksturotā sociālā situācija SIP ieviešanas rezultātā būtiski mainītos, tas izsistu jebkuras pseidodemokrātiskās valsts propagandas mašīnai tās pamatus, spiestu atteikties no vienpusīgām faktu interpretācijām, puspatiesību tiražēšanas, agresīvu uzskatu izplatīšanas, no citādāk domājošo viedokļu ignorances.

Sabiedriskās domas atveseļošanas un jauna pasaules uzskata veidošanās procesam būtu jānotiek garīgo koordinātu ietvaros, jo - autora ieskatā - cilvēka daba var mainīties, ļaunuma kārdinājums var tikt pārvarēts, tikai balstoties uz tikumiskajām vērtībām caur sava garīguma apzināšanu. Tāpēc jāpārvar sava iekšējā nedrošība mainīties, savas bailes no reformām un jāatradinās no pieraduma adaptēties, pieņemt dzīves reālijas, ļaunuma dažādās izpausmes kā pašsaprotamas, uz kurām jāreaģē tādā pat atbilstošā veidā, tā patiesībā turpinot vairot ļaunumu pasaulē. Vai tad patiesa laime ir iespējama uz līdzcilvēku nelaimes rēķina?!

Piemērojoties ļaunumam, necilvēcībai, pie varas esošo diktatoriskajām iegribām, aizbildinoties, ka citi arī ir rīkojušies līdzīgi, mūsu dzīve nekad nekļūs labāka! Adekvāta personīgā reakcija uz sociālajām negācijām, indivīda aktīva dzīves pozīcija, ir tā svira, ar kuras palīdzību iespējams mainīt līdzšinējo sociālo situāciju, sekmīgi risināt samilzušās problēmas, novērst disproporcijas.

Grimstot bezcerīgā pasivitātē, dzenoties pēc maldugunīm, neticot pozitīvu pārmaiņu iespējamībai, neieklausoties alternatīvā viedoklī – tiek sekmētas manipulācijas ar demokrātiju, sabiedrība turpina slīdēt pretī autoritārismam un pati rada riskus nonākt totalitārisma žņaugos.

 

Ieteikt šo rakstu? Jā(0)

Pievienot viedokli →

Rounded_image_box_gray

ervinsc

Ieteikt:
Share-twitter Share-draugiem Share-facebook Add-rss-trans

Categories Kategorijas Skatīt visas kategorijas →

Vēl par šo tēmu

Citi šī autora ieraksti Skatīt visus →