IR

Politika

Par sociālās identitātes pases mērķfunkciju 5

          Lai rosinātu konstruktīvu diskusiju, iepazīstinu lasītājus ar ideju par sociālās identitātes pasi     kā instrumentu valsts lēmējvaras un izpildvaras demokrātisko pamatu stiprināšanai, kā līdzekli tautvaldības attīstīšanai.                                                                                        
ervinsc 29.jūnijs 2015 12:36

                                                                                               Ut ameris, amabilis esto
          Par sociālās identitātes pases  mērķfunkciju


Ievads

Laikā, kad pastāv un turpina veidoties kā sociālās, tā arī ekonomiskās disproporcijas, kad amorālā politika un ideoloģiskā apstrāde daudzviet uzkurina cilvēkos zemiskus instinktus un rezultātā briest sociālie konflikti, kuri pāraug vardarbībā, starpvalstu sadursmēs, vairs nav jāapšauba mūsdienu sabiedriskās sistēmas pilnveidošanas un valsts varas struktūru reformēšanas nepieciešamība. Turpinot pakļauties pašplūsmai, atstājot visu pa vecam - tā tiek apdraudēta gan valsts nākotne, sagrautas sociālā progresa perspektīvas, gan arī katra indivīda personīgā dzīve, viņa sūri, grūti pelnītā ģimenes labklājība, tiek būtiski ierobežotas sabiedrības locekļu pašapliecināšanās un personības izpausmes iespējas.

Protams, reformas nevar īstenot, neietekmējot esošos nosacījumus, nemainot pastāvošajiem apstākļiem (kaut arī nelabvēlīgiem, nereti uz izdzīvošanas robežas esošiem) piemērojušos ļaužu dzīves uztveri, viņu pasaules redzējumu. Tas prasa stiprināt viņu morāli, tās garīgo dominanti, veikt atbilstošu motīvu, prioritāro vērtību pārorientāciju. Tādēļ kā demokrātijas pilnveidošanas instrumentu un reālas tautvaldības attīstības līdzekli piedāvāju izmantot publiskas personas sociālās identitātes pasi (SIP) – sk. idejas konceptuālo izklāstu rakstā „Demokrātijas pilnveidošanas iespējas”:  http://ceihners.blogspot.com/ =   www.blogger.com.

SIP idejas publiska izvērtēšana, šāda tipa pases izstrādes metodikas un tiesiskā nodrošinājuma sagatavošana, praktiskā aprobācija ir komplekss, intelektuāli ietilpīgs, sociāli un juridiski komplicēts, daudzpusīgs process, kurā aktīvi līdzdarboties ir iespēja visiem ar novatorisku uztveri apveltītiem cilvēkiem, jo jāiet ceļš, pa kuru neviens vēl nav gājis. Tas ir grandiozu iespēju, izaicinājumu, meklējumu, jaunrades un pašizpausmes ceļš! Ejot soli pa solim, panākot nepieciešamās pozitīvās izmaiņas pastāvošajā sabiedrisko attiecību sistēmā, pilnveidojot tajā dominējošo vērtību orientāciju, tiks nodrošināta valsts demokrātiskās pārvaldes formas un satura vienotība, pilsoniskās sabiedrības stingra kontrole pār publisko varu, t.i., efektīva atgriezeniskā saite.

Šāda ceļa gājējam būs jāatbrīvojas no daudziem sabiedrībā līdz šim kultivētajiem aizspriedumiem, jābūt sociāli atvērtai, tālredzīgai personībai, kura spējīga uztvert SIP ideju, saskatīt tās perspektīvas, saprast, ka demokrātiskā sabiedrībā vēlētājiem ir neatņemamas tiesības gūt tautas intereses pārstāvošo personību objektīvu raksturojumu, ka tautvaldības attīstība rada nepieciešamību pieprasīt šāda tipa publisko personu vērtējumu, kurš sniedz patiesu priekšstatu par pie valsts varas esošo un vēlēto tautas pilnvaroto pārstāvju uzvedības motivāciju, par viņu pamatvērtībām un rakstura iezīmēm. Pilsoniskās sabiedrības rokās nonāks efektīvs līdzeklis, lai atklātības, caurspīdīguma un demokrātijas ceļā kontrolētu tautas pilnvaroto pārstāvju rīcību, lai piespiestu politiskās partijas respektēt sabiedrības intereses, atbrīvojoties no varaskāro vadoņu un politbiznesmeņu parazītiskajiem žņaugiem.

Sabiedrības uzdevumā veiktam, objektīvam vērtējumam ir pavisam cits svars indivīda kā vēlētas personas uzvedības motivācijā, tas kļūst par ļoti būtisku stimulu personības izaugsmē, jo reāli paplašina paškritikas robežas, ļauj sevi apzināt kā atbildīgu sabiedrības locekli, kura sociālais statuss un labklājība sevis pilnveidošanas ceļā iegūst jaunu kvalitāti, tā veicinot, iniciējot un nodrošinot kā paša personīgo, tā arī visas sabiedrības interešu harmonizāciju.

Šādi tiks arī būtiski samazināta, nonivelēta līdz šim daudzos plašsaziņas līdzekļos praktizētā, pliekanā un agresīvā puspatiesību sludinošā propaganda, kas vienmēr ir manipulējusi ar lētticīgu cilvēku prātiem, viņus zombējusi. Tas viss arī sekmēs progresīvas izmaiņas izglītības sistēmā, valsts pārvaldē, radīs nepieciešamos priekšnoteikumus jauna sociālās attīstības posma aizsākumam.

SIP iniciatīvas mērķis ir dot publiskas personas daudzpusīgu raksturojumu, kas ļautu šāda statusa pretendentu izvērtēt sabiedrības spogulī, ieraudzīt tajā viņa patieso seju bez pielāgotās maskas, apzinot kandidāta uz tautas dotajām pilnvarām sociālās attīstības pakāpi, lomu sabiedrībā, viņa potenciālu un konkrētās personības pilnveidošanās iespējas. Rezultātā tiktu optimizēta cilvēka iekļaušanās vēlētajās sabiedriskajās struktūrās, viņa socializācijas procesa norise.

SIP idejas īstenošana ir stratēģisks, valsts mēroga projekts, kura aprobācija, realizācija nav pa spēkam atsevišķiem cilvēkiem. Tādēļ nepieciešams ieinteresēt tos, kuri spējīgi uztvert, izprast šīs iniciatīvas sociāli politisko nepieciešamību, izrietošu no objektīvā sabiedrības pieprasījuma pēc kardinālām izmaiņām, no sociālās prasības pēc demokrātijas pilnveidošanas un secīgas pārejas uz tiešo tautvaldību (sk. rakstu „ Par reālpolitikas attīrīšanās iespējām”:       http://ceihners.blogspot.com/   =  www.blogger.com

Mūsdienu sabiedrības dzīlēs ir jau nobrieduši nepieciešamie nosacījumi šim procesam. Tā norise ir kļuvusi par objektīvu prasību, t.i., ieguvusi likumsakarīgu raksturu. Tas nozīmē, ka agrāk vai vēlāk, šeit vai citur pasaulē, piedāvātajā vai citādākā veidā SIP ierosme iegūs praktisku risinājumu un pielietojumu. Pie publiskās varas svirām esošo un birokrātiskajās barjerās ieinteresēto subjektu bailes no SIP ieviešanas sekām, neizpratnes diktētās šaubas, ignorance un citi līdzīgi kavēkļi šajā ceļā var tikai šo procesu sarežģīt un paildzināt. Rezultātā cietēji būs visi līdzpilsoņi, kuru dzīves un likteņus turpinās negatīvi ietekmēt viņu slikti uzraudzītās un vāji kontrolētās varas struktūras, neizmērojami palielināsies sociālo krīžu, sadursmju un pat militāro konfliktu riski, tādējādi turpinot vairot cilvēku un tautu traģēdijas, nīcinot humāno civilizāciju, atmetot cilvēkus primātu līmenī.

Vai tad nav mūsu visu svēts pienākums drausmīgās kara šausmas pārdzīvojušo vecāku un vecvecāku priekšā, milzīga atbildība par savu bērnu un mazbērnu nākotni, lai atkal nekļūtu, nepaliktu par spēļmantiņu pie varas nokļuvušo tirānu, varas apreibināto un humāno vērtību zaudējušo ambiciozu karjeristu, demagogu rokās, lai nepieļautu jaunus, mūsu dzīves postošus konfliktus, kādi jau reiz ir iznīcinājuši Latvijas valsti, noveduši postā kā tās tautu, tā arī citas Eiropas un pasaules tautas?! Tādēļ kategoriski nedrīkst turpināt saglabāt un uzturēt apstākļus, kad relatīvi demokrātiskā ceļā valsts varu iegūst cilvēki ar šovinistiskiem, revanšistiskiem, rasistiskiem, radikāli reliģioziem uzskatiem, kuri, praktizējot autoritāru, pat diktatorisku vadības stilu, iedzīvojas uz tautas rēķina, kuri ekspluatē varas institūcijas saviem ambiciozajiem, ar cilvēcību krasi pretrunīgiem mērķiem. SIP tad arī varētu kļūt par iedarbīgu līdzšinējās demokrātijas kaišu izārstēšanas līdzekli, par efektīvu publiskās varas kontroles instrumentu.

Vēsturiskā pieredze liecina, ka katrā no mums dzīvo savi dēmoni, gandrīz katram no mums atbilstošos apstākļos ir iespējas kļūt par monstru. Tas ir tādēļ, ka nereti pietrūkst paškontroles, ka apkārtējā vide veicina agresiju, producē dažādas ļaunuma izpausmes. Pūlī indivīds bieži sāk uzvesties autopilotā, atbilstoši šeit demonstrētajam uzvedības modelim - sociālajam šablonam.

Jebkuras politiskās sistēmas attīstību nosaka dialektiskais līdzsvars starp sabiedrības locekļu neierobežotu brīvību un viņu totālu kontroli. Sabiedrības interesēm atbilstoša un līdz ar to ilgtspējīga, iekšēji integrēta ir tā politiskā iekārta, kurā šo galējību starpā ir panākta un nodibināta dinamiska vienotība. Tā ir tāda veida pretpolu tuvināšana, to konsolidācija, kura izriet un atbilst visu sabiedrības locekļu interesēm, kad indivīda brīvību regulē demokrātiskā veidā izstrādāti, pieņemti, leģitīmi akceptēti likumi un normas, kas iegūst brīvprātīgu, sirdsapziņā balstītu statusu kā katra cilvēka apzinātās un pieņemtās morāles vērtības, principi, baušļi. 

 

 

Ieteikt šo rakstu? Jā(0)

Populārākie viedokļi

ierados " ...ir komplekss, intelektuāli ietilpīgs, sociāli un juridiski komplicēts, daudzpusīgs process"
un
"...katrā no mums dzīvo savi dēmoni..."
Tas ir kruti. Jo spicāka ideja, jo īsāks apraksts. Piemēram, E=mcsq. Augstāk salietais ūdeņu kvantums liek apšaubīt idejas dzīvotspēju.
Radius_box_plus Radius_box_minus 3 ATBILDES  ATBILDĒT  29.jūnijs 2015 13:42
ierados " Acīmredzot, ir vēlme turpināt eksistēt..."
Tu mani saviļņoji. Ar to, ka šāda tipa idejām autoru nav iespējams noteikt, tāpat kā tautasdziesmām. Katrā novadā ar variācijām. Viņas dzīvo atkarībā no jūsu gaumes: vai nu jūs piekrītat Dieva eksistencei vai noliedzat. Ne velti es pieskāros jūsu divām "tēzēm", jo nesaprotama jūsu gaume. Lūk, viens "sociālās identitātes pases" modelis:
" Kungs, tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini - vai es sēdu vai ceļos - Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. Vai es eju, vai es guļu, Tu esi ap mani un Tev ir zināmi visi mani ceļi, jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms. Tu esi ap mani no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani."
u.t.t.
Un visbeidzot:
"Pārbaudi mani, ak Dievs un izzini manu sirdi; izdibini skaidri manas domas un lūko, vai es nēesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!"
Manuprāt, viena no vecākajām, piederoša ķēniņam Dāvidam. (pilns teksts 139. psalms)
Radius_box_plus Radius_box_minus  ATBILDĒT  30.jūnijs 2015 14:25

Skatīt visus viedokļus → Pievienot viedokli →

Rounded_image_box_gray

ervinsc

Ieteikt:
Share-twitter Share-draugiem Share-facebook Add-rss-trans

Categories Kategorijas Skatīt visas kategorijas →

Vēl par šo tēmu

Citi šī autora ieraksti Skatīt visus →