IR

KNAB sācis izvērtēt GKR saņemtos ziedojumus no Rīgas remontdarbos iesaistītu uzņēmumu pārstāvjiem

Viedokļi

Plus_opinionEbenemezers man liekas ka nav taadas pašvaldiibas kur taa nenotiek , visplašaakajaa meerogaa tas tika dariits ventspilii , kuraa visas izbruģeetaas vietas kaa trotuaari ,taa plašie autostaavlaukumi , bruģeeti ar smagajos noziegumos apsuudzeetaa Ventspils mēŗja privāto bruģa fabrikas bruģi , un veel par ieveerojami daargaakiem materiaaliem , kaa netaalu esošajos Talsos , kautkaadas probleemas ar bruģi bija arii Liepājas apriņķa Sieksaates piena muzeumā , taa ir pastaaviiga prakse , dažviet caur privaatu uzņeemumu guust peļņu , citur tas ir pa 20 % citur atkal es tev tu man , lai mums labi dzīvojās!
 +3  Radius_box_plus Radius_box_minus 3 ATBILDES  ATBILDĒT  1.oktobris 2016 08:49
atrium Ebenemezers
Raksts bija par Vienotības sugasbrāļiem un paģeļņikiem Ušmerikiem.
 -6  Radius_box_plus Radius_box_minus  ATBILDĒT  1.oktobris 2016 15:07
Ēriks Pēc viena parametra -cenas vien nevajadzētu spriest,gadās,ka bruģa kvalitāte arī stipri vien atšķiras.

Betona bruģakmens

Betona bruģa kvalitāte ļoti būtiski var ietekmēt seguma kalpošanas laiku. Pirms izvēlaties ražotāju apmeklējiet objektus, kur tā bruģis ir ieklāts vairākus gadus atpakaļ. Uzmanība jāpievērš bruģa virsmai: plaisām un izdrupumiem. Krāsu tonis laika gaitā izbalē visiem bruģakmeņiem, kā arī visi bruģi smērējās vienādi. Ja jebkur bruģi regulāri netīra ar speciālām mazgāšanas iekārtām, tas kļūst viendabīgi pelēcīgs.
Bruģa izvēlei ir vērts patērēt vairāk laika un tikties ar vairāku rūpnīcu tirdzniecības pārstāvjiem.www.darzs.lv/index.ph...
Šonedēļ sākti sagatavošanās darbi Krišjāņa Barona ielas seguma atjaunošanai Rīgā, kā arī jauna veloceliņa izbūvei. Plānots atjaunot arī gājēju ietves. Pirms dažiem gadiem Rīgā labota daļa ietves Prāgas ielā, pretī autoostai, kur izvietota pieturvieta arī sabiedriskajam transportam. Pašlaik betona bruģis jau krietni saplaisājis.

''Manas domas ir, ka tie ķieģelīši ir nekvalitatīvi, reizē vēl sals [bojā]. Mūsu apstākļos ir sals, atkusnis, ļoti ātri tie bruģīši sairst, sadrūp. Es tā lēnām staigāju, tāpēc mani tas netraucē, kaut gan pilsētas sejai tas godu nedara. Te ļoti daudz apgrozās tautas un cits citam virsū skrien. Vienkārši aizķeras kāja un ļoti bieži avārijas notiek,'' to novērojusi rīdziniece Velga. Turpat pieturā sastaptais Pauls norāda, ka plaisas traucējot arī velosipēdistiem.

Bedrītes ir arī bruģim Vaļņu ielā, galvenokārt pie veikala „Galerija Centrs” un tālāk virzienā prom no autoostas. Neapmierināta ar seguma kvalitāti ir arī pie veikala sastaptā Diāna: ''Es agrāk domāju – ārprāts, ārprāts, drausmīgi jau izskatās, [eju] galvu nodūrusi. Es neesmu tāda pesimiste, bet, lai nesabojātu apavus, es tiešām eju ar nodurtu galvu, bet tad ir domei jāsūdzas, ja?''

www.lsm.lv/lv/raksts/...
 -1  Radius_box_plus Radius_box_minus  ATBILDĒT  2.oktobris 2016 12:25
Ēriks Daiga Stokenberga, 18.jūnijs 2014, 7:30

Ir pagājis apmēram gads, kopš uzņēmums Seastone pārņēma esošu bruģa ražotni Tal­su novada Lībagu pagastā. Ražotnē ir veiktas investīcijas, kā rezultātā ir atjaunotas tehnoloģijas un izstrādāti jauni – vēl kvalitatīvāki un plašāka sortimenta produkti.

Ak­cents – kva­li­tā­te

Lat­vi­jā bru­ģa ra­žo­tā­ju ir ļo­ti daudz, kas ra­da mil­zu kon­ku­ren­ci starp ra­žo­tā­jiem un bie­ži vien sa­rež­ģī iz­vē­li klien­tam. «Pie­sā­ti­nā­tā tir­gū ir di­vas ie­spē­jas kon­ku­rēt – vai nu ar ze­mu ce­nu, vai augs­tu kva­li­tā­ti. Re­kon­stru­ējot ra­žot­ni, iz­vē­lē­jā­mies ot­ro va­ri­an­tu – ra­žot vis­aug­stā­kās kva­li­tā­tes pro­duk­tus par adek­vā­tu ce­nu,» skaid­ro Se­as­to­ne val­des lo­cek­lis Oļegs Ču­ba­rovs.

Tra­di­ci­onā­li bru­ģa ra­žot­nes no­dro­ši­na tu­vā­kās ap­kār­tnes in­fra­struk­tū­ras ob­jek­tu va­ja­dzī­bas. Zi­nā­mā mē­rā Se­as­to­ne var uz­ska­tīt par iz­ņē­mu­mu, jo uz Tal­siem pēc bru­ģa brauc pat no Rī­gas un Vents­pils. Tas ir ap­lie­ci­nā­jums, ka būv­nie­ki ir no­vēr­tē­ju­ši pro­duk­ci­jas augst­o kva­li­tā­ti un uz­ti­cas šim ra­žo­tā­jam. Vai­cāts, kā uz­ņē­mums jū­tas Tal­su no­va­dā, Oļegs Ču­ba­rovs ne­slēpj: «Man gri­bē­tos uz Tal­su ie­lām un lau­ku­miem re­dzēt vai­rāk Se­as­to­ne iz­strā­dā­ju­mu. Tas vei­ci­nā­tu lo­kāl­pat­ri­otis­mu un mums bū­tu vēl viens ie­mesls le­po­ties ar sa­vu dar­bu un cen­tie­niem, tā­pat kā mēs le­po­ja­mies ar sa­viem dar­bi­nie­kiem, tal­se­nie­kiem, ku­ri šeit strā­dā jau kopš uz­ņē­mu­ma iz­vei­do­ša­nas un aug­stā go­dā tur dar­ba ti­ku­mu.»nra.lv/latvija/region...
 -1  Radius_box_plus Radius_box_minus  ATBILDĒT  2.oktobris 2016 12:32
andrejs par līdzīgiem sūdiem no neatbilstoši augstā amata EM nācās aiziet Jurim Pūcem. Ceru, ka šoreiz arī sekos atbilstošas konsekvences.
 +1  Radius_box_plus Radius_box_minus  ATBILDĒT  2.oktobris 2016 16:09

Pievienot savu viedokli

    Lai pievienotu viedokli ⎯

    vai